Teenused

AS Ökosil on Eesti riigi ja AS Silmet Grupp poolt loodud ühisettevõte suurte keskkonnaprojektide elluviimiseks ning keskkonnakorralduse ja –seirega seonduvate teenuste osutamiseks.

AS-l Ökosil on osakonnad nii Tallinnas kui Sillamäel ning akrediteeritud seirelabor Sillamäel.

Pakutavad teenused:

 1. Suurte saneerimisprojektide juhtimine;
 2. Keskkonnaalane nõustamine, s.h.:
  – Keskkonnalubade ja litsentside hankimine
  – Keskkonnamõjude hindamiste ja -auditite korraldamine
  – Keskkonnatehnoloogia arendusprojektide juhtimine
  – Keskkonnaseire planeerimine ja läbiviimine
 3. Keskkonnaseire. Labori akrediteerimisulatusse kuulub järgmist:
 • pinna, põhja- ja heitvesi: elektrijuhtivuse mõõtmine, üldlämmastiku määramine, sulfaatide, fluoriidide, kloriidide, nitraatide, nitriti, ammooniumi, üldfosfori määramine, metallide sisalduse määramine leek-aatomabsorbtsioon meetodiga, hõljuvainete ja kuivjäägi määramine, keemilise ja biokeemilise hapnikutarbe määramine, pH mõõtmine.
 • põhja- ja heitvesi: ammooniumi määramine tiitrimeetrilise meetodiga.
 • välisõhk ja emissioonigaasid: vääveldioksiidi ja lämmastikdioksiidi määramine (fotomeetria).
 • välisõhk, töökeskkonnaõhk: vesinikfluoriidi (HF) ja hästilahustuvate fluoriidide määramine, tolmusisalduse määramine.
 • töökeskkonna õhk: hästilahustuvate fluoriidide (F-) määramine, vesinikfluoriidi (HF) mõõtmine, ammoniaagi määramine.
 • emissioonigaasid: ammoniaagi määramine (fotomeetria), fluorühendite sisalduse määramine, vääveldioksiidi määramine, tolmusisalduse, lämmastikoksiidide, plii sisalduse määramine.
 • füüsikalised tegurid: müratase mõõtmine, õhu temperatuuri, niiskuse ja liikumiskiiruse mõõtmine, valgustatuse mõõtmine.
 • aerodpnaamilised mõõtmised: gaasi kiiruse ja mahu mõõtmine gaasivoolus.
 • kiirgusmõõtmised: röntgen- ja gamma-kiirguse ekvivalentdoosi kiiruse mõõtmine, radooni kontsentratsiooni mõõtmine õhus, pikaealiste alfa-radioaktiivsete aerosoolide kontsentratsioonide määramine õhus, radoni ekshalatsiooni mõõtmine.
 • proovivõtmine.
 1. Geotehniline seire:
  –  Inklinomeetrilised välimõõtmised.
© 2020 Ökosil