Teenused

AS Ökosil on Eesti riigi ja AS Silmet Grupp poolt loodud ühisettevõte suurte keskkonnaprojektide elluviimiseks ning keskkonnakorralduse ja –seirega seonduvate teenuste osutamiseks.

AS-l Ökosil on osakonnad nii Tallinnas kui Sillamäel ning akrediteeritud seirelabor Sillamäel.

AS Ökosil labor on akrediteeritud Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse poolt ja vastab EVS-EN ISO 17025:2017 nõuetele kui katselabor. Akrediteerimistunnistus nr L091.

Labori täpne akrediteerimisala

Konfidentsiaalne teave

АS Ökosil Keskkonnalabori akrediteerimisel või tegevuse standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 „Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele“ nõuetele vastavuse perioodilisel hindamisel, on võimalik EAK (Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus) assessorite juurdepääs klientide jaoks tehtavate analüüside ja mõõtmistega seotud infole.

Enne labori hindamise teostamist (toimub üks kord aastas), sõlmitakse AS Ökosil ja EAK juhtkonna vahel leping konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks hindamise käigus saadud informatsiooni osas. Niimoodi tagatakse laboris klientide olemasoleva dokumentatsiooni konfidentsiaalsus.

Pakutavad teenused:

 1. Suurte saneerimisprojektide juhtimine;
 2. Keskkonnaalane nõustamine, s.h.:
  – Keskkonnalubade ja litsentside hankimine
  – Keskkonnamõjude hindamiste ja -auditite korraldamine
  – Keskkonnatehnoloogia arendusprojektide juhtimine
  – Keskkonnaseire planeerimine ja läbiviimine
 3. Keskkonnaseire. Labori akrediteerimisulatusse kuulub järgmist:
 • pinna, põhja- ja heitvesi: elektrijuhtivuse mõõtmine, üldlämmastiku määramine, sulfaatide, fluoriidide, kloriidide, nitraatide, nitriti, ammooniumi, üldfosfori määramine, hõljuvainete ja kuivjäägi määramine, keemilise ja biokeemilise hapnikutarbe määramine, pH mõõtmine.
 • põhja- ja heitvesi: ammooniumi määramine tiitrimeetrilise meetodiga.
 • välisõhk ja emissioonigaasid: vääveldioksiidi ja lämmastikdioksiidi määramine (fotomeetria).
 • välisõhk, töökeskkonnaõhk: vesinikfluoriidi (HF) ja hästilahustuvate fluoriidide määramine, tolmusisalduse määramine.
 • töökeskkonna õhk: hästilahustuvate fluoriidide (F-) määramine, vesinikfluoriidi (HF) mõõtmine, ammoniaagi määramine.
 • emissioonigaasid: ammoniaagi määramine (fotomeetria), fluorühendite sisalduse määramine, vääveldioksiidi määramine, tolmusisalduse, lämmastikoksiidide, plii sisalduse määramine.
 • füüsikalised tegurid: müratase mõõtmine, õhu temperatuuri, niiskuse ja liikumiskiiruse mõõtmine, valgustatuse mõõtmine.
 • aerodpnaamilised mõõtmised: gaasi kiiruse ja mahu mõõtmine gaasivoolus.
 • kiirgusmõõtmised: röntgen- ja gamma-kiirguse ekvivalentdoosi kiiruse mõõtmine, radooni kontsentratsiooni mõõtmine õhus, pikaealiste alfa-radioaktiivsete aerosoolide kontsentratsioonide määramine õhus, radoni ekshalatsiooni mõõtmine.
 • proovivõtmine.
 1. Geotehniline seire:
  –  Inklinomeetrilised välimõõtmised.
© 2020 Ökosil