Projekti finantseerimine ja korraldus

Sitemap
 
 1. 24. aprillil 1998 saatis EV Keskkonnaminister kirjad Põhjamaade valitsustele abipalvega toetada Sillamäe saneerimisprojekti (hinnangulise maksumusega 20 MEUR);
 2. 1998.a. oktoobris saatis Rahandusministeerium Eesti Vabariigi nimel taotluse Euroopa Komisjonile Sillamäe 20 miljonit eurot maksva saneerimisprojekti kaasfinantseerimiseks 25 % (5 MEUR) ulatuses Phare LSIF vahenditest; Projekti maksumuse määramisel lähtuti Rootsi, Saksamaa ja Ida-Euroopa kogemusest, arvestades elukalliduse erinevusi.
 3. Sillamäe rahvusvahelise ekspertgrupi (SIERG - Sillamäe Expert Reference Group) kogemus Ranstadi (Rootsi) jäätmehoidla saneerimisest toetas Eestis tehtud arvestusi; 3. ja 27. mail 1998 Keskkonnaministeeriumis (juhatasid Harry Liiv ja Allan Gromov), 6. oktoobril 1998 Rahvusraamatukogus (juhatas Marko Tuurmann) ja 23. aprillil 1999 Keskkonnaministeeriumis (juhatas Harro Pitkänen, NEFCO) toimunud finantsdoonorite nõupidamistest võtsid osa Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Eesti riigi ning NIB/NEFCO ja Euroopa Komisjoni esindajad.

  Nõupidamistel arutati läbi, täiendati ning kiideti heaks projekteerija tehtud töö ning töötati välja järgmine finantseerimisskeem:

  Projekti maksumus: 20 MEUR; sellest finantseeritakse:

  Phare LSIF abiga
  5 MEUR;
   
   
  Norra abiga
  ca 2 MEUR;
  Rootsi abiga
  ca 1 MEUR;
  Taani abiga
  ca 1 MEUR;
  Soome abiga
  ca 1 MEUR;
  NEFCO grant
  2 MEUR;
  Eesti
  3 MEUR;
  NIB laen Eestile
  5 MEUR


 4. Nõupidamistel teadmiseks võetud informatsioon ja tehtud otsused:
  1. Projekti finantsjuhiks (IFI) Phare ja doonorriikide rahalise osa suunamisel projekti on NEFCO;
  2. Projekti juhtimisüksus luuakse Sillamäe jäätmehoidla saneerimiseks loodud AS-i ÖkoSil juurde, NEFCO valmistab ette juhtimisüksuse statuudi ja kõigi projektis osalejate vahelise finantsmemorandumi;
  3. Projekti 20 miljoni euro suuruse üldeelarve kõigi kohalike tööde eelarvestamisel on kasutatud Eesti ehitusettevõtete andmeid ja Ida-Virumaa ehitusmaterjalide maksumust;
  4. Projekti elluviimisel tuleb silmas pidada Euroopas kehtivaid järelvalve- ja kvaliteedinõudeid. Spetsiifilise oskusteabe puudumise korral Eestis hangitakse seda välisriikidest;
  5. Finantsjärelvalve teostamiseks luuakse kõigi riikide ja organisatsioonide esindajatega juhtimisgrupp (steering group). Juhtimisgrupi ülesandeks on kinnitada ka juhtimisüksuse eelarved;
  6. Vastavalt Euroopa Komisjoni nõuetele tuleb projekti elluviimisega alustada 1999. aastal. Projekti pakkumisdokumentide, lepingute ning finantseerimise juures tuleb kinni pidada Euroopa Komisjoni kehtestatud reeglistikust (Decentralised Implementation System - DIS).

  Projektid
  Jäätmehoidla
  Projekti ajalugu
  Saneerimine
  Projekti finantseerimine ja korraldus
  Olulisemad jäätmehoidla uuringud
  Finantseerijad
 
  by HansaNet
Home Avaleht Ecosil