Jäätmehoidla järelseire

Sitemap
 

Elluviidud saneerimistööde efektiivsuse hindamiseks ja jäätmehoidla ning selle mõjuala keskkonnaseisundi jälgimiseks on koostatud kahest osast koosnev Sillamäe jäätmehoidla seireprogramm. Seireprogrammi I etapp oli üks osa saneerimisprojektist, mida täideti aastatel 2002 - 2008. 2009. aastal alustati seireprogrammi II etapi ehk järelseirega.

Järelseire eesmärgiks on jälgida jäätmehoidla ja selle mõjuala keskkonnaseisundit ning selle võimalikke olulisi muutusi ning hinnata elluviidud saneerimistööde efektiivsust. Järelseire käigus kontrollitakse ka objekti kiirgusohutust, et süvendada  üldsuse kindlust objekti ohutuse suhtes.

Samaaegselt Sillamäe jäätmehoidla keskkonnaseirega viidi aastatel 2010 – 2013 läbi ka  jäätmehoidla lõppkatte ehitustööde garantiperioodi järelevalve, mille käigus toimusid kohapealsed ülevaatused, vajadusel puuduste kõrvaldamine ja aruandlus.


Järelseire täitmise raames oli ette nähtud teostada järgmised tööd:

1. Visuaalne seire

Visuaalne seire teostatakse 6 korda aastas (üks kord kahe kuu jooksul).  Ülevaatuste täpne aeg sõltub konkreetsetest ilmastikutingimustest. Mittekorralisi visuaalseid vaatlusi tehakse vastavalt vajadusele pärast erijuhtumeid nagu nt tugevad vihmasajud, tugevad tormid jne.

2. Gammaradiatsiooni seire

Gammaradiatsiooni seire viiakse läbi üks neli korda aastas (üks kord kvartalis). Seire seisneb mõõtmise läbiviimises GPS-iga määratud punktides (10 seirepunkti) radiomeetri abil 1 m kõrgusel maapinnast. Tööd viib läbi spetsiaalselt akrediteeritud mõõdistaja kalibreeritud aparatuuriga.

3. Radooni ekshalatsiooni seire

Radooni ekshalatsiooni seire viiakse läbi neli korda aastas (üks kord kvartalis). Seiratakse 5 seirepunktis, kuivades ilmastikuoludes, mille puhul ei ole takistatud radooni transport läbi pooride, kasutades spetsiaalset ekshalatsiooni määramise varustust. Töid viib läbi spetsiaalselt akrediteeritud mõõdistaja kalibreeritud aparatuuriga.

4. Geotehniline seire

Tammi geotehnilise stabiilsuse seirega jälgitakse tammi stabiilsust, mis on vajalik tammi stabiilsusega seotud riskide ennetamiseks. Tammi geotehnilise stabiilsuse seire võrgustikku kuuluvad saneerimistööde käigus 7 inklinomeetrilise ja 7 piesomeetrilise mõõdistamise punkti. Kasutatakse kalibreeritud ja taadeldud inklinomeetreid ning piesomeetreid (jäätmehoidla aluse savimassiivi poorirõhu mõõtmiseks). Seire viiakse läbi kuus korda aastas (üks kord kahe kuu jooksul).

5. Vajumite seire

Jäätmehoidla vajumise seirega jälgitakse saneeritud ala vajumisi, mis annab lähteinformatsiooni mudeli tõepärasuse kohta ning sisaldab endas mõõdistusi – selleks on jäätmehoidlal loodud 187-punktine võrgustik.  Seire viiakse läbi neli korda aastas (üks kord kvartalis).

6. Kaevude veetasemete seire

Seire käigus mõõdetakse neli korda aastas (üks kord kvartalis) 36 vaatluskaevude veetasemeid.

7. Lõppkatte toimimise seire lüsimeetrite abil

Lõppkatte toimimise efektiivsuse kontrollimiseks on saneerimistööde käigus saviekraani alla paigaldatud 9 lüsimeetrit ning nende kõrvale veekogumisseadmetega mõõtekaevud. Infiltreeruva vee kogused registreeritakse pidevalt ning kogutud info väljalugemine viiakse läbi neli korda aastas (üks kord kvartalis).

8. Nõrgvee keemilise koostise seire

Jäätmehoidla 12 kontrollkaevus määratakse neli korda aastas (üks kord kvartalis) nõrgvee pH, F, SO4, kuivjääk, Ntot, Ptot, NH4, NO2, NO3, Ba, Zn, Cu, Pb, Ni, Nb, U238, Ra226, Th232 ja Sr sisaldust.

9. Jäätmehoidla hooldamine

Jäätmehoidla hooldamise raames korraldatakse jäätmehoidla niitmine ja drenaažisüsteemide puhastamine. Niitmist viiakse läbi üks kord aastas, vajadusel (taimestiku intensiivse kasvu korral) tuleb korraldada heina kogumine ja kõrvaldamine; drenaažisüsteeme puhastatakse vastavalt vajadusele (pärast tugevaid torme vms), kuid vähemalt üks kord aastas.  

Lisaks korraldatakse üks kord aastas seireseadmete – ilmajaama ja lüsimeetrite hooldus, s.h. vooluallikate kontroll ja vajadusel väljavahetamine, samuti vastavalt vajadusele seadmete puhastamine ja kalibreerimine.


Töid teostab ja/või korraldab AS-i Ökosil Keskkonnalabor vastavalt AS-i Ökosil ja SA-e Keskkonnainvesteeringute Keskus vahelise lepingule, Keskkonnaministeeriumi tellimusel.


2014. aastal alustati nn jäätmehoidla järelseire II perioodi vähendatud seiresagedusega vastavalt Keskkonnaministeeriumi poolt heakskiidetud programmile jäätmehoidla sulgemisprojekti projekteerija ja tööde järelevalve teostaja Wismut GmbH ettepanekute alusel.

    Projektid
 
  by HansaNet
Home Avaleht Ecosil